Koszyk

Regulamin sklepu

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.zien.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy działający na stronie www.zien.pl prowadzony jest przez Macieja Zienia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Zień pod adresem ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymujący się numerem NIP: 9462131540 i numerem REGON: 015660905.

§ 2 Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Maciej Zień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Zień pod adresem ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymujący się numerem NIP: 9462131540 i numerem REGON: 015660905;
Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.zien.pl;
Strona Internetowa – oznacza stronę www.zien.pl, na której działa Sklep Internetowy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
Ustawa o Prawach Konsumenta- ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 ze zm.);
Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  a. po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie zien.pl;
  b. bez konieczności zarejestrowania się w serwisie zien.pl (formuła „Gość”).
 2. Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie zien.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta.
 3. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4 Informacje o Produktach i Ceny

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu oraz łączna cena za zamówione Produkty i informacja o kosztach dostawy będą wskazane w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Dla zrealizowania procesu zamówienia konieczne będzie:
  a. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
  b. wskazanie adresu Klienta;
  c. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy;
  d. wskazanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail;
  e. dokonanie płatności.
 3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty.
 5. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres assistant@zien.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą – w innej uzgodnionej formie.

§ 6 Płatności

 1. Klient może dokonać płatności (przedpłata):
  a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, który zostanie wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia;
  b. PayPal (Klient, na koniec procesu składania zamówienia zostanie przekierowany za strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego systemu płatności, gdzie powinien postępować zgodnie z przewidzianą na tej stronie procedurą).
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Brak realizacji zapłaty w powyższym 2 (dwu) dniowym terminie spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca rozpocznie proces przygotowania zamówienia do realizacji.

§ 7 Dostawa Produktów

 1. Produkty są dostarczane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszty dostawy zależą od kraju dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Czas realizacji zmówienia wynosi do 7 Dni Roboczych. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient indywidulanie uzgodni ze Sprzedawcą inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 5. Zamówiony Produkt jest dostarczany wraz z dowodem zakupu.

§ 8 Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,
  w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
  a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia, Konsument – przed upływem wskazanego powyżej terminu – musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Maciej Zień, ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 9 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić poprzez jego doręczenie osobiste na adres Maciej Zień, ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na podany wyżej adres. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Sprzedawcy należy do Konsumenta.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 7. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu – maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski – szacowana jest na kwotę do 20 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 5 kg. W przypadku zwrotu Produktu z kraju do którego został on wysłany przez Sprzedawcę, innego niż Polska, wysokość kosztów zwrotu – maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na teren Polski – szacowana jest na kwotę do 120 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 5 kg.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedawcy do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu (np. paragon, potwierdzenie przelewu) i opisem reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć (na koszt Sprzedawcy) wadliwy Produkt na adres: Maciej Zień, ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa. Postanowienia niniejszego ust.2 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy.
 3. Wskazane jest, aby Klient w reklamacji podał: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) datę stwierdzenia wady, (iii) datę zakupu), (iv) żądany sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz (v) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), (vi) numer zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe. Klient może skorzystać z formularza reklamacji znajdującego się tutaj jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 6. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: assistant@zien.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Maciej Zień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Zień pod adresem ul. Belwederska 9 lok. 21, 00-761 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymujący się numerem NIP: 9462131540 i numerem REGON: 015660905
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych ze Sprzedawcą należy kontaktować się elektronicznie na adres assistant@zien.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Twoje dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez Sprzedawcę w innych celach, jeżeli wyraziłeś na to wyraźną i dobrowolną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 4. Twoje dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności, zostaną udostępnione operatorowi tego systemu. W związku z dostarczeniem zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, zostaną powierzone Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail).
 5. Ponadto Sprzedawca może przekazywać Twoje dane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do zrealizowania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego tj podmiotom obsługującym nasze systemy IT lub udostępniającym nasze narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe lub pomoc prawną, a jeżeli będzie wymagać tego przepis prawa również innym podmiotom.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych. W przypadku gdyby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
 7. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy była wcześniej wyrażana – do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 10. Więcej na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

§ 11 Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem [_] 2019 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Odblokuj Dostęp do Modowych Inspiracji

Wyłącz AdBlock i odkrywaj najnowsze trendy modowe. Dzięki wyłączeniu AdBlock wspierasz naszą działalność i zyskujesz dostęp do unikatowych treści modowych.